Saturday, November 26, 2011

#welstand

Het Nederlandse welstandsbeleid is al jaren aan erosie onderhevig. Deze week kreeg welstand een nieuwe klap te verwerken. In een brief aan de Tweede Kamer werd namelijk medegedeeld dat welstandscommissies niet langer nodig zijn.  De implementatie van dit kabinetsstandpunt zal plaatsvinden bij de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingswet. Vooruitlopend hierop zal er voor de korte termijn met een wijziging van het Besluit omgevingsrecht in worden voorzien dat  burgemeester en wethouders zelf kunnen bepalen in welke gevallen zij een advies  inwinnen omtrent redelijke eisen van welstand bij een welstandscommissie. Dit  betekent dat de huidige verplichting om in de omgevingsvergunningprocedure  altijd advies bij de welstandscommissie over een bouwplan in te winnen, wordt vervangen door een “kan-bepaling”. Was getekend, J.P.H. Donner.

No comments:

Post a Comment